Print this page

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เรื่อง อนุญาตให้เอกชนดำเนินการเก็บขน กำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

วันอังคาร, 02 กรกฎาคม 2562 10:08

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562