หน้าหลัก ประจำปี 2567 ประจำปี 2567 ความพึงพอใจ
Hot News :

แนะนำวิธีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

ท่องเที่ยวบ้านแก้งสว่าง ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

ภูหินด่าง แหล่งเรียนรู้ในชุมชน กศน.ตำบลห้วยข่า

ภูหินด่าง อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีบ้านแก้งสว่าง อ. บุณฑริก จ. อุบลราชธานี

 1. แผน/รายงาน
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. มาตรการ/หลักเกณฑ์/สถิติ
 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. แผน/รายงาน

FAQ คำถามที่พบบ่อย

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ เป็นบุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศ ซึ่งประกอบกิจการอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

เอกสารที่ใช้ขอรับบริการกรณีขอจดทะเบียนพาณิชย์ (รายใหม่)

 1. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้จด) จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านหรือสถานที่ตั้งร้านค้าพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาสัญญาเช่า/หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ จำนวน 1 ฉบับ
 4. หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 5. แผนที่ตั้งร้าน จำนวน 1 ฉบับ

เอกสารที่ใช้ขอรับบริการกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์

 1. ใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 4. เป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารที่ใช้ขอรับบริการกรณีขอเลิกประกอบพาณิชย์

 1. ใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 4. เป็นลายลักษณ์อักษร

อัตราค่าธรรมเนียม

 1. จดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ ทพ.0403 50 บาท
 2. เปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์รายการละ 20 บาท
 3. เลิกประกอบพาณิชย์ 20 บาท
 4. ขอคัดสำเนา 30 บาท
 5. ขอใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ 20 บาท
 6. เป็นลายลักษณ์อักษร

ติดต่อยื่นแบบชำระภาษีได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า 144 หมู่ที่ 18 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34230 โทร.: 045-210792 แฟกซ์ 045-210793 ในวันและเวลาราชการ ดังนี้

 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด ให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม – 28-29 กุมภาพันธ์ และมีกำหนดชำระ ตั้งแต่เดือน มกราคม - 30 เมษายน ของทุกปี
 2. ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม– 30 เมษายน ของทุกปี
  **ในกรณีบุคคลที่ เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือจำนวนที่ดินเดิมมีการเปลี่ยนแปลง โดยการโอนขาย เพิ่มลด หรือมีเหตุที่ทำให้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหม่ ภายใน 30 วัน
 3. ภาษีป้าย กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ผู้มีคุณสมบัติคนพิการครบถ้วนแล้ว และมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพความพิการ สามารถยื่นเอกสารหลักฐาน ในการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ ในวันและเวลาราชการ ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร) จำนวน 1 ชุด

กรณีที่มอบอำนาจขึ้นทะเบียนแทนใช้หลักฐาน ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร) จำนวน 1 ชุด

หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน มีดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย ตัวจริงพร้อมสำเนา
 2. ทะเบียนบ้าน ตัวจริงพร้อมสำเนา
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับ เงินผ่านธนาคาร (สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. จำนวน 1 ชุด)

แจ้งความจำนงการรับเงิน

 1. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 2. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นลายลักษณ์อักษร

 1. กรณีรับเงินสด อบต.สำโรงจะทำการเบิกเงินและนำไปจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยจะมีหนังสือแจ้งแผนการจ่ายเงิน (วัน เวลา สถานที่ คณะกรรมการผู้จ่ายเงิน) ให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 – 2 วัน
 2. กรณีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ที่แจ้งความประสงค์โอนเข้าเข้าบัญชี ในวันที่ 10 ของทุกเดือน หากวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะทำการโอนเงินเข้าก่อนวันที่ 10

ความคิดเห็นล่าสุด!

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. สถานที่/แหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่น
 3. ศิลปวัฒนธรรม

สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของตำบลห้วยข่า

สถานที่ท่องเที่ยวตำบลห้วยข่าที่สำคัญ ตำบลห้วยข่า มีสภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สลับเทือกเขาบริเวณชายแดน กั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 160 -180 ...

[ 01-05-2566 ] Hits:709

ล่องแก่งลำห้วยซำเป็ดใหญ่ บ้านแก้งสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

   “แก่งลำห้วยซำเป็ดใหญ่” ชาวบ้านแก้งสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยข่า เตรียมอุปกรณ์ ขนเรือยาง และเสื้อชูชีพขึ้นรถไถ เป็นพาหนะเดินทางไปยังห้วยซำเป็ดใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนแห่งใหม่ในอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เราล่องเรือไปตามกระแสน้ำที่กำลังเพิ่มระดับท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มุ่งหน้าสู่ “แก่งเขากวาง” เป็นจุดแรก ล่องเรือมาไม่ถึง 15 นาที จุดแรกอยู่ใกล้กับสะพานขนาดใหญ่ มีเด็กๆในหมู่บ้ากระโดดน้ำเล่นกัน บางคนใจกล้าหน่อยก็จะโหนเถาวัลย์โดดลงน้ำดังตู้ม อย่างสนุกสนาน เปียกน้ำชุ่มฉ่ำกันถ้วนหน้าแล้ว ขึ้นเรือยางไปต่อ

[ 01-03-2566 ] Hits:1090

ภูหินด่าง สถานีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ.5 (พลาญมดง่าม) อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

   “ภูหินด่าง" ภูเขาหินทราย ภายในเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย สัมผัสบรรยากาศป่าลานหิน ที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่สวยงามแปลกตา ของ ป่าลานหิน ลานหินงอก ลานหินระแหง แอ่งหินเว้า นักท่องเที่ยวเดินตามเส้นทางเดินป่าไปสู่ยอดภู ริมทางจะเต็มไปด้วยต้นกล้วยไม้ป่านานา ชนิด และดอกไม้ป่าสีสวยสด หลากหลายสายพันธ์ ขึ้นอยู่ตามลานหิน อวดความงดงามแตกต่างกันไปตามฤดูกาล จุดชมวิวบริเวณหน้าผา สามารถ มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า ท่ามกลางทะเลหมอกกว้างใหญ่สุดสายตาในฤดูหนาว

[ 01-03-2566 ] Hits:957

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบลห้วยข่า

ผลิตภัณฑ์เด่นและสินค้า OTOP ของตำบลห้วยข่า ผลิตภัณฑ์เด่นและสินค้า OTOP ของตำบลห้วยข่า หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภท ผ้าไหมมัดหมี่ ...

[ 01-05-2566 ] Hits:672

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของตำบลห้วยข่า

ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีของตำบลห้วยข่า ชาวตำบลห้วยข่า มีประเพณีสีบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษตามฮีตสิบสอง คองสิบสี่ เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานบ้านเฮาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแสดงถึงความเป็นชาติเก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองมานาน เป็นเอกลักษณ์ของชาติและท้องถิ่น และมีส่วนช่วยให้ชาติดำรงความเป็นชาติของตนอยู่ตลอดไป ฮีตสิบสอง หมายถึงประเพณี 12 เดือนที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทางพุทธศาสนา ความเชื่อและการดํารงชีวิตทางเกษตรกรรมซึ่งชาวอีสาน ยึดถือปฏิบัติกัน มาแต่โบราณ มีแนวปฏิบัติแตกต่างกันไปในแต่ละเดือนเพื่อให้เกิดสิริมงคลในการดําเนินชีวิต เรียกอย่างท้องถิ่น ว่างานบุญ ชาวอีสานให้ความสําคัญกับ ประเพณีฮีตสิบสองเป็นอย่างมากและยึดถือปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอนับเป็นเอกลักษณ์ของ ชาวอีสาน อย่างแท้จริง คําว่า “ฮีตสิบสอง”มาจากคําว่า “ฮีต” อันหมายถึงจารีต การปฏิบัติที่สืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณี “สิบสอง” คือประเพณีที่ปฏิบัติตามเดือนทางจันทรคติทั้งสิบสองเดือน เดือนอ้าย –...

[ 01-05-2566 ] Hits:691