Hot News :

สภาพทั่วไป

          ที่ตั้ง 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า  ตั้งอยู่เลขที่  144  หมู่ที่ 18  บ้านหนองหว้าพัฒนา  ตำบลห้วยข่า  อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบุณฑริก  ระยะทาง  18  กิโลเมตร  ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  ระยะทางประมาณ  110  กิโลเมตร    

เนื้อที่  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า  มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประมาณ  573  ตารางกิโลเมตร  หรือ  358,125  ไร่ 

ภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  สลับเทือกเขาบริเวณชายแดน  กั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ  160-180  เมตร  มีลำน้ำโดมไหลผ่านจากทิศใต้ไปทิศเหนือ  ไหลลงเขื่อนสิรินธร  และมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญ  คือ  ภูหินด่าง  มีจุดชุมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและชมทัศนียภาพที่สวยงาม     

อาณาเขต

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ อบต.บัวงาม และ อบต.โพนงาม อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศใต้             ติดต่อกับ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัด   อุบลราชธานี

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับแนวชายแดนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ อบต.โนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 

          ลักษณะภูมิอากาศ

          ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 

ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์

เขตปกครองทั้งหมด  จำนวน  23  หมู่บ้าน    

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้ปกครอง

ตำแหน่ง

1

บ้านห้วยข่า

นายบุญชู  ขันทะโส

กำนัน

2

บ้านหนองแปก

นายบุญมี  สิงห์ไสล

ผู้ใหญ่บ้าน

3

บ้านหนองแปน

นายทรัพย์วงศ์  เสมศรี

ผู้ใหญ่บ้าน

4

บ้านหนองเม็ก

นายประยงค์  สุนา

ผู้ใหญ่บ้าน

5

บ้านแก้งสว่าง

นายเหลา  ศิริโท

ผู้ใหญ่บ้าน

6

บ้านคำบาก

นายเมือง  กุลสะโก

ผู้ใหญ่บ้าน

7

บ้านสร้างหอม

นายค่ำ  กาศรี

ผู้ใหญ่บ้าน

8

บ้านบก

นายบัวสอน  สุระพล

ผู้ใหญ่บ้าน

9

บ้านแก้งสมบูรณ์

นายฐิตายุบดี  พุทธิพงษ์รุ่งเรือง

ผู้ใหญ่บ้าน

10

บ้านหนองเหนี่ยว

นายบุญเทียม สายศรี

ผู้ใหญ่บ้าน

11

บ้านโป่งยอ

นายคำพูล  อ่อนพันธ์

ผู้ใหญ่บ้าน

12

บ้านเก่ากลาง

นายฉลอง คำโฮม

ผู้ใหญ่บ้าน

13

บ้านแก้งอุดม

นายเขือง  ขันทะโส

ผู้ใหญ่บ้าน

14

บ้านโสกก่อ

นายอิด  สิงห์โคตร

ผู้ใหญ่บ้าน

15

บ้านห้วยข่าทักษิณ

นายคำแสน  ระสิโน

ผู้ใหญ่บ้าน

16

บ้านโนนลำดวน

นายวีระศักดิ์  นุสนธ์

ผู้ใหญ่บ้าน

17

บ้านคำขุนราษฎร์

นายอาคม สุรทัตโชค

ผู้ใหญ่บ้าน

18

บ้านหนองหว้าพัฒนา

นายบุญหลาย  นิลพัฒน์

ผู้ใหญ่บ้าน

19

บ้านแคนทอง

นายไสว  ปริโส

ผู้ใหญ่บ้าน

20

บ้านคำแสนสุข

นายทวี  ศรีสุพรรณ

ผู้ใหญ่บ้าน

21

บ้านหนองเม็ก

นายจันที คำมีรัตน์

ผู้ใหญ่บ้าน

22

บ้านสร้างหอม

นายสมชาย  หาลี

ผู้ใหญ่บ้าน

23

บ้านห้วยข่า

นายแผน  จันทร์เพ็ง

ผู้ใหญ่บ้าน

 ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลเขตการปกครอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

ประชากร

จำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า  มีทั้งหมด  17,687  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  30.87  คน  ต่อ  1  ตารางกิโลเมตร  และมี  5,437  หลังคาเรือน  ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หลังคาเรือน

(หลัง)

ประชากรชาย

(คน)

ประชากรหญิง  (คน)

ประชากรรวม

(คน)

1

ห้วยข่า

307

507

478

985

2

หนองแปก

269

446

445

891

3

หนองแปน

396

539

470

1,009

4

หนองเม็ก

362

544

563

1,107

5

แก้งสว่าง

207

309

283

592

6

คำบาก

391

619

617

1,236

7

สร้างหอม

234

416

442

858

8

บก

255

367

341

108

9

แก้งสมบูรณ์

350

559

566

1,135

10

หนองเหนี่ยว

72

107

117

224

11

โป่งยอ

80

146

130

276

12

เก่ากลาง

321

432

417

849

13

แก้งอุดม

246

463

469

932

14

โสกก่อ

139

279

256

535

15

ห้วยข่าทักษิณ

170

291

269

560

16

โนนลำดวน

222

345

347

692

17

คำขุนราษฎร์

163

325

323

648

18

หนองหว้าพัฒนา

131

251

259

510

19

แคนทอง

244

402

397

799

20

คำแสนสุข

168

340

318

658

21

หนองเม็ก

268

446

407

853

22

สร้างหอม

226

401

388

789

23

ห้วยข่า

216

436

405

841

รวม 

5,437

8,980

8,707

17,687

ตารางที่ 2  แสดงข้อมูลประชากรและจำนวนหลังคาเรือนของ อบต.ห้วยข่า ณ 15 มีนาคม 2562

(ที่มา : สำนักงานทะเบียนและบัตร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี )

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ