Hot News :

ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

      ความเป็นมาของตำบลห้วยข่า เดิมชาวบ้านอพยพมาจากชาวบ้านสร้างโหง่น บ้านโพเด้า บ้านก้อนเส้าหนองกุง อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อประมาณ 150 ปีที่ผ่านมา ชนพื้นเมืองมี 4 เผ่า คือ เผ่าไทย ลาว เขมร และส่วย บ้านเรือนตั้งอยู่มีลำห้วยที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้น "ข่า" ที่เกิดขึ้นในป่า จึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า "ห้วยข่า" และยกฐานะเป็น "ตำบลห้วยข่า" จนมาถึงทุกวันนี้

      ตำบลห้วยข่า เป็นตำบลหนึ่งใน 8 ตำบลของ อำเภอบุณฑริก ได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย แยกเขตการปกครองเป็น "ตำบลห้วยข่า" มีผลเมื่อปี พ.ศ. 2530 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล หน้าที่ 218 เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539 ลำดับที่ 2132 ประกาศยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 573 ตารางกิโลเมตร หรือ 358,125 ไร่ มีหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งหมด 23 หมู่บ้าน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ตั้งอยู่เลขที่ 144 หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากอำเภอบุณฑริก ประมาณ 18 กิโลเมตร และห่างจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 110 กิโลเมตร ตำบลห้วยข่ามีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 5,570 หลังคาเรือน มีจำนวนประชากร 17,804 คน เป็นชาย 9,049 คน เป็นหญิง 8,755 คน ความหนาแน่นเฉลี่ยคิดเป็น 31 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร ข้อมูลจากงานทะเบียนและบัตรอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ