Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นำโดย นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า สิบเอกตะวัน เดชาพรมพิทักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลห้วยข่า บ้านหนองแปกหมู่ 2 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมงานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 มอบขนมเพื่อเป็นขัวญและกำลังใจให้กับเด็กๆนักกีฬา ณ โรงเรียนบ้านคำบาก

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ซ้อมฟ้อนรำเพื่อร่วมงานเฉลิมฉลองในโอกาสอำเภอบุณฑริกครบ 130 ปี ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ ศาลหลักเมืองอำเภอบุณฑริก

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ประชุมอนุกรรมการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกพื้นที่ซ่อมแซมถนน บ้านหนองหว้าพัฒนา หมู่ 18 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมงานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมอุปกรณ์กีฬาและขนมเพื่อเป็นขัวญและกำลังใจให้กับเด็กๆนักกีฬา ณ โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมงานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมอุปกรณ์กีฬาและขนมเพื่อเป็นขัวญและกำลังใจให้กับเด็กๆนักกีฬา ณ โรงเรียนบ้านหนองแปก

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมงานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 และมอบขนมเพื่อเป็นขัวญและกำลังใจให้กับนักกีฬา ณ โรงเรียนบ้านหนองแปน

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านบก พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและขนมเพื่อเป็นขัวญและกำลังใจให้กับนักกีฬา

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นำโดย นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างฯ ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงและเลี้ยงส่ง นางสาวกุลจิลา วงศ์พุทธะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ย้ายไปดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งๆ ขึ้นไป

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า นางกรรณิภา อนันต์ธนเสถียร ผู้อำนวยการกองคลัง ได้เข้าร่วมประชุมการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอบุณฑริก (ฉลองการจัดตั้งอำเภอบุณฑริก ครบ 130 ปี) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบุณฑริกชั้น 2

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกสำรวจภาษีป้ายและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม หมู่ 17 และหมู่ 18

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกซ่อมประปาหมู่ 5 บ้านแก้งสว่าง

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ตามหมู่บ้าน หมู่ 1,10,11และ23

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สิบเอกตะวัน เดชาพรมพิทักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายไชยา หายสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างฯ รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกตัดต้นไม้ บ้านแก้งสมบูรณ์ หมู่ 9

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ส่งน้ำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยที่ ภจ.5 (มดง่าม)

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 25

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ