Hot News :

ข่าวกิจกรรม

 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกบริการจัดเก็บภาษีตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 2 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 3 และหมู่ 19

 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ณ วัดธรรมิกาวาส บ้านห้วยข่า

 

 

 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายไสว วิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย” จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2564 ในพื้นที่ตำบลห้วยข่า 23 หมู่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า โดยมีคณะผู้บริหารฯ ประธานสภา ร่วมเป็นเกียรติ

 

 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกบริการจัดเก็บภาษีตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 2 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 6 และหมู่ 20

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกบริการจัดเก็บภาษีตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 2 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 7 และหมู่ 22

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายไสว วิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกบริการจัดเก็บภาษีตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 2 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 4 และหมู่ 21

 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายไสว วิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกบริการจัดเก็บภาษีตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 2 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 11

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกบริการจัดเก็บภาษีตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 2 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 15 และหมู่ 17

 เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านโป่งย่อ หมู่ 11

 เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอบุณฑริก ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี มอบนโยบายการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเรื่องปัญหาชายแดนต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกบริการจัดเก็บภาษีตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 2 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 10 และหมู่ 23

 เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

 เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกตัดกิ่งไม้/ต้นไม้ใหญ่หักโค่นล้มขวางถนน กีดขวางทางจราจร เส้นบ้านบก หมู่ 8

 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายไชยา หาญสมุทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชน สามแยกบ้านห้วยข่า ณ วัดธรรมมิกาวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ขอประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ของจังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ