Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมโครงการถนนวัฒนธรรม วัดแก้งสมบูรณ์ นำสู่ ทาน ศีล ภาวนาและการสงเคราะห์ ณ วัดแก้งสมบูรณ์ ตำบลห้วยข่า

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบุณฑริก ออกต้ดต้นไม้/กิ่งไม้ที่โค่นทับสายไฟฟ้า ถนนเส้นบ้านแก้งสว่าง-บ้านบก

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกตัดต้นไม้/กิ่งไม้ที่หักโค่นล้มกีดขวางทางจราจร ณ สามแยกห้วยข่า

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นายหงษ์ สุวะจี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษา " ว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving " กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาห้วยข่า ณ สวนน้ำโนนแมงคาม อำเภอบุณฑริก

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นายหนูทอง สาทำโล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ส่งน้ำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยที่ ภจ.5 (มดง่าม)

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 นายหนูทอง สาทำโล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกับอาสาสมัครปศุสัตว์หมู่บ้าน ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลห้วยข่า 23 หมู่บ้าน

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าทุกคน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ และรับมอบนโยบายข้อราชการต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การบริหารราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ออกตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมี นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า และนายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล คณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 9 แห่ง ร่วมรับการตรวจราชการ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตลอดจนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบุณฑริก และเดินทางไปศึกษาดูงานธนาคารขยะชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ณ บ้านหนองขามใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 นางศรุดา แพงวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร โครงการถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ ทาน ศีล ภาวนาและการสงเคราะห์ บ้านแก้งสว่าง หมู่ 5

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าร่วมกิจกรรมปลูกป่าโครงการป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก หมู่ 4 ตำบลห้วยข่า

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นางกรรณิภา อนันต์ธนเสถียร ผู้อำนวยการกองคลังร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอบุณฑริก(หลังเก่า)

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกตัดต้นไม้/กิ่งไม้ที่โค่นล้มกีดขวางการจราจร ณ บ้านหนองหว้าพัฒนา หมู่ 18

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมโครงการประชุมชี้แจงราษฎรและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเจริญเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิต การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยละมืด จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมโครงการประชุมชี้แจงราษฎรและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเจริญเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิต การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยละมืด จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า คณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า จัดกิจกรรมมหกรรม "เด็กตำบลห้วยข่า เก่ง ดี มีสุข มีพัฒนาการสมวัย" จัดโดย โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้สมวัยตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 18

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ