Hot News :

ประกาศผลคะแนน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์, 01 สิงหาคม 2565 09:11
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกาศแนบท้าย ฉบับที่ 1 หมายเลขหน้า 105 ลำดับที่ 164) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ - ผลคะแนน ITA : 96.56 - ระดับคะแนน : AA - ผลเปรียบเทียบปีทื่ผ่านมา : +2.42 - เปรียบเทียบกับเกณฑ์ : ผ่าน และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลำดับที่ 9 ของจังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ฉบับที่ 2)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ